Moment geduld aub......

Service & garantie

Joppen Motoren Garantiebewijs

Op deze pagina vindt u de bepalingen van het Joppen Motoren Garantiebewijs en een korte uitleg over de Joppen Motoren Reparatiegarantie.

Bepalingen van het Joppen Motoren Garantiebewijs:

  1. De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode welke staat aangegeven op de koopovereenkomst en gaat in na afgifte van dit bewijs. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. Door de garantie worden de wettelijke rechten die de koper niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten.
  2. De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van de verkoper.
  3. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.
  4. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik, of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven.
  5. Niet onder de garantie vallen defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de koper kan bewijzen dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, brandstof, etc.).
  6. De koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden, tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en verkoper niet binnen 48 bereikbaar was. Dit moet door de koper kan worden aangetoond aan de hand van de door de reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen. Tevens moet geregeistreerd worden welke pogingen er zijn gedaan om verkoper te bereiken. De kosten van elders uitgevoerde reparatie worden vergoed tegen het in het bedrijf van de verkoper geldende prijspeil.
  7. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan.
  8. De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden en ruiten, alsmede veranderingen aan de motor die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.
  9. Het garantiebewijs mag niet worden aangevuld of gewijzigd.